سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

تحریم تحریف ها - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

محتوای تولیدات ویژه

تحریم تحریف ها

تحریم تحریف ها


Loading the player...

الزامات مقابله با تحریم و تحریف از نگاه رهبر انقلاب /تاملی بر نقشه سه گانه دشمن؛ باید به خط زد /آیا تحریم‌های آمریکا قابل علاج است؟

نشریه خط حزب الله در مطلبی با عنوان « باید به خط زد» تاکید کرده است:معتقدان بــه توانمندی ها و ظرفیت های کشــور، باید به خط بزنند و اجازه ندهند، تبلیغات دشــمن اراده مــردم را در اختیار بگیرد.

به گزارش خبرآنلاین، حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان، به موضوع تحریم و تحریف که برنامه‌ دشمن برای ضربه به جمهوری اسلامی ایران است پرداختند. خط حزب‌الله در سخن‌هفته‌ این شماره خود به این موضوع و نقشه راه عبور از این نقشه دشمن پرداخته است. در این مطلب آمده است؛

یک. ضربه و احساس درد یا همان تحریم و تحریف
"هــدف از اعمــال انــواع تحریم هــا ایجــاد سختی است یا به عبارت بهتر ایجاد "درد" و ناکامی؛ به نوعی که کشــور هدف تحریم ها رفتار خود را تغییر دهد... کشورهای هدف باید درد را چنان لمس کنند که در نهایت مجبور به انجام رفتار دیگری شوند. در این حالت تحریم ها نوعی خشونت با خود دارند." آنچه خواندید بخشی از کتاب هنر تحریم اثر ریچارد نفیو است که مدتی طراحی، کنترل و اجرای تحریمهای علیه ایران را برعهده داشته است. نفیو در بخش های دیگر همین کتاب با تأکیــد بر اهمیــت درد ناشــی از تحریــم در واقع اعتراف می کند که علاوه بــر اجرای تحریم ها، مجموعه اقدامــات تبلیغــی و رســانه ای بــرای "القای احســاس درد" و همچنین "ایجاد ناامیدی نسبت به از بین رفتن تحریم ها" هم لازم است؛ حال آنکه کشور تحریم کننده هرگز توانایی تدوام تحریم ها تا ابد را نخواهد داشت.

رهبر انقلاب در ســخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت عید قربان ضمن بیان ۵ نکته ی بســیار مهــم و کلیدی دربــاره تحریــم، یکــی از ایــن نــکات را به همراهــی دو مفهوم "تحریم" و تحریــف" اختصاص دادنــد: « هدف از این تحریف دو چیز اســت، دو کار را می خواهند انجام بدهند: یکی، ضربه به روحیه  مردم اســت؛ یکی [هم] آدرس غلــط دادن برای رفع مشــکل تحریم اســت.

این تحریــف در ایــن زمینه ها اســت و با ایــن دو هــدف دارد انجام میگیرد. پول زیادی هم دارند خرج می کنند برای اینکه این حقایق را تحریف کنند... [در] آن مسئله ی اول که تضعیف روحیه و امید مردم اســت... [می خواهند] به مردم ایران تفهیم کنند که بیچاره شــدید، دیگر مثال کارتان تمــام اســت و هیــچ کاری از عهده ی کســی برای شــما برنمی آید، اوضاعتان خراب اســت و غیره... در آن بخش دوم، [یعنی] آدرس غلط دادن... می گویند «اگر می خواهید تحریم برطرف بشود، در مقابل آمریکا کوتاه بیایید؛ باید ایستادگی نکنید.» ۹۹/۵/۱۰

دو. تأملی بر نقشه دشمن
استفاده دشمن از دوگانه تحریم و تحریف، همان موضوعی است که رهبر انقلاب با بیانی دیگر در چهارده خــرداد ۹۷ در قالب برنامه ســه گانه دشــمن به آن اشاره کردند: «امروز نقشه دشمن این سه چیز است: فشار اقتصادی (تحریم)، فشار روانی (تبلیغاتی) و فشار عملی (آشوب)» ۹۷/۳/۱۴

دشــمن در قالــب همیــن برنامــه ســه گانه تلاش می کند تا حباب ســیاه ناامیــدی را بر مــردم حاکم کند؛ فشــار اقتصادی دشــمن و عملکرد اقتصادی برخی از مسئولین تا حدودی موجب شــده که فشار اقتصادی مورد نظر دشــمن بر مردم وارد آید. «مشــکلات ما هم حقیقتــا ناشــی از این اســت کــه خودمــان کم توجهی کردیــم... خــب وقتــی انســان کار نکنــد، نتیجــه کار نکردن مشهود است. آنجاهایی که خود ما مسئولین بی توجهی کردیم -کم توجهی کردیم، در طول سال های مختلف البته_ نتایجش این خواهد بود.» ۹۹/۴/۲۲ 

«به هر یک از دســتاوردهای انقلاب که بنگرید جز با ایثار و مقاومــت مــردم در برابــر کارشــکنی های مخالفان و معاندان انقلاب به دست نیامده است.» ۶۹/۹/۴

مثلا زمانی امنیت برای کشور نعمت شد که مردم در مقابل تمام دشمنان از عراق بعثی گرفته تا سه کشور اروپایی و آمریــکا ایســتادند؛ زمانــی مردم اســتقلال سیاســی را به دســت آوردند کــه در مقابــل آمریکا و رژیــم پهلوی ایســتادند و غلبه کردند؛ و امروز، دشــمن اراده ملت ایران را هدف قرار داده است تا وضعیت اقتصادی مردم بهبود نیابد و مردم تســلیم دشــمن شــوند.«[جریان تحریف] در بعضی ها اثر می کند اما در اکثر مــردم، در غالب مردم ایران اثر نمی کند. [غالب مردم ]شناخته اند آمریــکا را، شــناخته اند دشــمن را، می دانند کــه اینها دروغ می گویند.» ۹۹/۵/۱۰ اما وظیفه جریان مومن و انقلابی در این میان چیست؟ و در تقابل با جریان تحریف چه باید بکند؟

سه. جریان مؤمن انقلابی و تقابل جریان تحریف
آنچه واضح است اینکه باید با جریان تحریف مقابله کرد. معتقدان بــه توانمندی ها و ظرفیت های کشــور، باید به خط بزنند و اجازه ندهند، تبلیغات دشــمن و جریان غــرب زده اراده مــردم را در اختیار بگیرد، در این راســتا لازم اســت که بدانیــم، شــرایط اقتصادی امروز کشــور، جدا از فشــار دشمن ریشــه در نگاه و تفکر غرب گرایانه، عدم توجه بــه آرمان های انقـلاب اســلامی و روحیه ی خودباوری و خوداتکائی دارد.

جریان تحریف شــکن باید به این ســؤال پاسخ دهد که «آیــا این تحریــم قابل علاج اســت یا نــه؟ جــواب [اول] این اســت که قطعا قابل علاج اســت؛ جــواب دو این [است] که قطعا این علاج، این نیســت که ما در مقابل آمریکا عقب نشــینی کنیم.» ۹۹/۵/۱۰

تجارب متعددی در ســال های اخیر وجود داشــته که با عقب نشینی در مقابل دشمن، مشکل تحریم برطرف نخواهد شد و دل بستن به وعده های آمریکا و اروپایی ها چیزی جز اتکاء به وعده های توخالی و پوچ نیســت. از جمله اینکه پس از خروج آمریکا از برجام، رهبر انقلاب در مواضع متعددی تأکیــد کردند کــه «بــه اروپایی ها هــم اعتمــاد نکنید.» ۹۷/۱۱/۱۹ و «اقتصاد کشــور را نسبت به مذاکره شرطی نکنیــد»۹۷/۴/۲۴

با ایــن وجود مذاکــره بــا اروپایی ها و وعده ی پوچ و بی معنی آنها به نام اینستکس، بخشی از فضای رســانه ای و برنامه ریزی های کشــور را به خود مشغول کرد. همین طور به توصیه های رهبر انقلاب اسلامی برای اقتصاد بدون نفت برای عبــور از تحریم، عدم تکیه بــر دلار و ایجــاد کارهای مبتکرانــه وقعی نهاده نشــد و همین هــا موجبات تشــدید فشــار اقتصــادی به ملت ایران را در چند سال اخیر فراهم آورد. اگر جریان انقلابی، روشنگری و جهاد با تحریف را آغاز کند و خط سیاه تحریف را به مردم بشناســاند، با معرفی راه حل هــای واقعی و برمال کردن دست جریان تحریف می تواند خطر ناامیدی و ایجاد یأس توسط دشــمن را را از بین ببرد. اما راه حل واضح، روشن و امیدوارکننده است: « علاج تحریم فقط فقط تکیه بر توانایی های ملی است. باید این توانایی ها را هرچــه داریم نگــه داریــم، دنبال کشــف توانایی های جدید باشیم _که قطعا هم توانایی های ما زیاد است و به آن ها تکیه کنیم و آن ها را حیا کنیــم، جوان های خودمــان را وارد میــدان بکنیــم... کــه البته[همه اینها] با تدبیــر واقعی و با مدیریت جهادی به دست می آید.»

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


هوشیاری راننده و سد کردن مسیر با خودرو،...
اینفوگرافی
مصرف غذای وعده های اصلی در سحری ،کمک به...
موز از جمله میوه‌هایی است که وقتی در...
با شناخت انواع سبزیجات بهاره می­ توانید...
پرورش بادمجان در باغچه آشپزخانه شما خیلی...
اوتیسم را از دریچه و شناختی دیگر ببینید...
اینفوگرافی
هیچ ماده غذایی به تنهایی نمی‌تواند ریسک...
در این مطلب وب گردی با غذا‌هایی اعتیاد...
ماشین ظرفشویی رستوران‌ها بسیار گران بوده...
اصول پیاده روی درست را بشناسید و انجام...
پرورش گل آلوئه‌ورا در باغچه خانه چگونه...
کرونا اگر چه فرصت پهن‌کردن سفره عید را...
امسال وضعیت ذخیره آب پشت سد‌ها چندان...
در این مطلب نکات کلیدی در مورد گلکاری در...
توربافی یکی از هنرهای دستی چند صدساله...
تلاقی هنر دستان با هنر طبیعت توسط بانوی...
بسیاری از افراد از کابوس و خواب بد رنج...
تعریق شدید، به خصوص زمانی که فرد در حال...
خستگی چشم یا سندرم بینایی از بیماری‌های...

پربازدیدترین های ماه اخیر

نظرسنجی مخاطبین

مخاطب گرامی نظر شما در مورد برنامه های صدای مرکز چیست؟

آثار گرافیکی و تولیدات ویژه

استوری های ویژه ماه رمضان
استوری های ویژه ماه رمضان
موشن+پوستر
توضیح سخنگوی سپاه درباره شهادت سردار حجازی/بیوگرافی سردار حجازی
توضیح سخنگوی سپاه درباره شهادت سردار حجازی/بیوگرافی سردار حجازی
سخنگوی سپاه: در جلسه کمیسیونی که دیشب در بیمارستان بقیه الله برگزار شد، عوارض شیمیایی عمده‌ترین دلیل پیوستن ایشان به یاران شهیدش اعلام شد.
نجات کودک بازیگوش از مرگ/وقتی خدا میخواهد مویی از سر این کودک کم نشود
نجات کودک بازیگوش از مرگ/وقتی خدا میخواهد مویی از سر این کودک کم نشود
هوشیاری راننده و سد کردن مسیر با خودرو، جان کودک بازیگوش را در شهر جلین استان گلستان نجات داد.
جشنواره گل های لاله
جشنواره گل های لاله
گزارش تصویری
مراسم رژه خودرویی در تیپ ۲۳۰ ارتش در گلستان
مراسم رژه خودرویی در تیپ ۲۳۰ ارتش در گلستان
سردار "سعید دادگر" با صدور پیامی فرا رسیدن روز ارتش را به تمامی دلاورمردان غیور ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.
اصول تغذیه در ماه رمضان
اصول تغذیه در ماه رمضان
اینفوگرافی
روز‌های پایانی نام نویسی انتخابات هیات مدیره سهام عدالت
روز‌های پایانی نام نویسی انتخابات هیات مدیره سهام عدالت
داوطلبان برای شرکت در انتخابات اعضای هیات مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت استانی فقط ۳ روز دیگر فرصت دارند.
ضرورت مصرف غذای وعده های اصلی در سحری
ضرورت مصرف غذای وعده های اصلی در سحری
مصرف غذای وعده های اصلی در سحری ،کمک به روزداری ضروریست.
بهترین رییس جمهور
بهترین رییس جمهور
اینفوگرافی
چکار کنیم پوست موز قهوه ای یا سیاه نشود؟
نگهداری اصولی از میوه سیر کننده
چکار کنیم پوست موز قهوه ای یا سیاه نشود؟
موز از جمله میوه‌هایی است که وقتی در مجاورت هوا قرار بگیرد به سرعت شروع به سیاه شدن می‌کند، اما می‌توان این روند را کاهش داد.
اوقات شرعی ماه رمضان 1400
اوقات شرعی ماه رمضان 1400
پوستر+جدول
سفر مجازی به طبیعت گرگان + فیلم
سفر مجازی به طبیعت گرگان + فیلم
طبیعت شهرستان گرگان در فصل بهار به دلیل داشتن جاذبه های طبیعی، بسیار چشم نواز است.
سفری مجازی به زیباترین آبشار خزه ای گلستان + فیلم
سفری مجازی به زیباترین آبشار خزه ای گلستان + فیلم
شهرستان علی آباد کتول در استان گلستان که در دامنه جنوبی البرز قرار دارد، زیبایی های طبیعی خاصی دارد.
کرونا از آنچه فکر می‌کنیم به ما نزدیک‌تر است
کرونا از آنچه فکر می‌کنیم به ما نزدیک‌تر است
موج چهارم کرونا و حضور پر رنگ ویروس کرونای انگلیسی با کسی تعارف ندارد و در صورت رعایت نکردن دستورات بهداشتی می‌تواند همه را در گیر کند.
علائم جدید کرونای انگلیسی
علائم جدید کرونای انگلیسی
یکی از علائم جدید کرونای انگلیسی درد کمر و ساق پا است.