رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

شیفته سردار شهید محمود کاوه شدم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

محتوای تولیدات ویژه

شیفته سردار شهید محمود کاوه شدم

شیفته سردار شهید محمود کاوه شدم


یکی از بچه ها به شوخی پتویش را پرت کرد طرفم.
اسلحه از دوشم افتاد و خورد توی سر کاوه.
کم مانده بود سکته کنم؛
سر محمود شکسته بود و داشت خون می آمد.
با خودم گفتم: الان است که یک برخورد ناجوری با من بکند.
چون خودم را بی تقصیر می دانستم، آماده شدم که اگر حرفی، چیزی گفت، جوابش را بدهم.
 او یک دستمال از تو جیبش در آورد، گذاشت رو زخم سرشو بعد از سالن رفت بیرون.
این برخورد از صد تا توگوشی برایم سخت تر بود.
در حالی که دلم می سوخت، با ناراحتی گفتم: آخه یه حرفی بزن،
همانطور که می خندید گفت: مگه چی شده؟
گفتم: من زدم سرت رو شکستم، تو حتی نگاه نکردی ببینی کار کی بوده
همان طور که خون ها را پاک می کرد، گفت: این جا کردستانه، از این خون ها باید ریخته بشه، این که چیزی نیست.
چنان مرا شیفته خودش کرد که بعدها اگر می گفت بمیر، می مردم ...
سردار شهید محمود کاوه ، فرمانده لشکر ویژه شهدا
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.