سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

نِمِشه دل بکِنی ازین همه خاطره ها - نمایش محتوای موسیقی

 

 

نِمِشه دل بکِنی ازین همه خاطره ها

نِمِشه دل بکِنی ازین همه خاطره ها


 

 
مثنوی سروده شده، عاشقانه ایست که گرگان را قدم می زند و می بارد!
 
 
نِمِشه دل بکِنی ازین همه خاطره  ها
خودِتِ جابیدی و دربیجی از پنجره  ها
 
مثل اَفتوئه خیالت، همه جا رِ نور مِده
عصارِ میگیره و دو تا نگا به کور مِده
 
دلِ ما زخم و زِله بازم نگا نُمُکنی
تو که تانستی خودت رِ تو دلم جابُکُنی
 
دل ما تنگ تر از چشم بیلیش و ترکُمان
کُجه رامِفتی بی  پاشنه! شبِ رِ اینجه بُمان
 
خواب نییامد و دِگه الان ساعت نصف شوئه
فکرِ ما تو ملّه  تان همیشه کارش جیجوئه
 
کُجه انداخته از اول نافِ ما رِ مارِ ما؟
دکاره علوگرفتن شده از تو کار ما!
 
پییَرم مِرفت پامنبرِ حاج  آقا میبدی
مِگه ما جُوانیاما چی بودیم، تو چی شدی!
 
نِمِتانم بُمانم تو خانه؛ بیرون مِزِنم
عَین رامین مِشم و به سیمِ مجنون مِزِنم
 
ملّه  ملّه رامِرم یادِ تو رِ پُر مُکُنم
کوچه رِ گز مُکُنم خیابانِ دُر مُکُنم
 
دِگه دل حرفِ حدیثِ عقلِ گوش نُمُکنه
نکنه یقین دلش گیره تو این قَلِه کُنه
 
رامِ کج کردم ازین طِرف سمت مَخچه گِران
آسُمان قُرُمبه شد، یَکدفه راگرفت باران
 
ملّه  ملّه رامِرم یادِ تو رِ پُر مُکُنم
کوچه رِ گز مُکُنم خیابانِ دُر مُکُنم
 
یادمه یَکدفه وضع جیبِ ما بود آس و پاس
تو ازین جیگرکی دوسیخ سیا دلت مُخواس
 
الانه پُره جیبم چِره صدانُمُکنی؟
کی رِ رَج کردی دِگه ما رِ نگانُمُکنی؟
 
دگه چی خُبه نمِدانم و چیا دِگه بد
شاپ زِدم ازین طِرف دورِ ورِ سبزه مشد
 
دِگه قاطی شده خیسی باران با چشمِ ما
یکی هَی ندا مِده طِرفِ سرچشمه بیا
 
هرکجئه قَلبَمه مُچُکولم بازم توئی
این ورش تو، اون طِرف ترِ دلم بازم توئی
 
ملّه ملّه رامِرم یادِ تو رِ پُر مُکُنم
کوچه رِ گز مُکُنم خیابان دُر مُکُنم
 
جابیدی: پنهان کنی / دربیجی: فرارکنی / اَفتو: آفتاب /  کُجه: کجا /  رامِفتی: راه میافتی/ بی پاشنه: آدم دردری/ نصف شو: نصف شب/ ملّه : محله/جیجو: پرسه زدن/ مار: مادر/ پییَر: پدر/ قله کنه: قلعه کهنه؛ نام قدیم گرگانجدید/ آسُمان قُرُمبه: رعدو برق/ راگرفت: شروع به باریدن کرد / رَج کردی:انتخاب کردی/ شاپ زِدم: قدم زدم/ سبزه مَشَد: سبزه مشهد/ مُچُِکولم: جست و جو می کنم
شاعر: راحمه شهرياري
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (8 آرا)
The average rating is 3.625 stars out of 5.