حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۱ تیر ۱۳۹۷

خاطره

 

 

خاطرات دفاع مقدس

شوخی احمد با احمد
شیفته سردار شهید محمود کاوه شدم
دختر من که از رقیه امام حسین عزیزتر...
فرمانده‌ای که با خدا معامله کرد
حقیقتی شبیه افسانه ها...
خودت بخور تا در آن دنیا هم خودت جوابش را...